Aktualności MAMA i dziecko Na topie

Od 2013 r. przyznanie becikowego jest uzależnione od dochodu

Od 1 stycznia 2013 r. becikowe jest przyznawane na nowych zasadach – można je uzyskać przy spełnieniu kryterium dochodowego.

Zmiany zostały wprowadzone za sprawą rządowej noweli Ustawy o świadczeniach rodzinnych. I tak, becikowe od 1 stycznia 2013 r. przysługuje matce lub ojcu dziecka (opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka), które urodziło się po dniu 1 stycznia 2013 r. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wysokość zapomogi nie uległa zmianie – w dalszym ciągu jest to kwota 1000 zł wypłacana jednorazowo.

Do obliczania dochodu brany jest pod uwagę dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych. Rodziny ubiegające się o świadczenie w styczniu 2013 r. muszą więc złożyć zaświadczenia o dochodach za rok 2011. Pamiętajmy, że za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna.

Przypomnijmy, że wniosek o becikowe składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Szczegółowe informacje można uzyskać przy pobieraniu formularza w urzędzie.

Z danych Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w efekcie zmian prawo do becikowego utraci ok. 10 proc. rodzin o najwyższych dochodach, co da ok. 39 mln zł oszczędności. Pieniądze te mają być przeznaczone na podwyższenie kryteriów dochodowych i zasiłków przyznawanych co miesiąc, co ma być dla rodzin korzystniejsze niż podniesienie świadczenia przyznawanego jednorazowo.

Możesz również polubić…